ᬓᬲᬶ ᬳᬸᬫᬲ᭄ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄ ᬲᬫ᭄ᬧᬇᬓᬦ᭄ ᬅᬕᬃ ᬩᬶᬚᬓ᭄ ᬤᬮᬫ᭄ ᬩᭂᬃᬫᭂᬤᬶᬅ ᬲᭀᬲᬶᬅᬮ᭄
"ᬢᭂᬭᬶᬫᬓᬲᬶᬄ ᬓᭂᬧᬤ ᬭᭂᬓᬦ᭄ ᬅᬂᬕᭀᬢ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄ ᬬᬂ ᬢᭂᬮᬄ ᬫᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬸ ᬢᬸᬕᬲ᭄ ᬢᬸᬕᬲ᭄ ᬓᭂᬳᬸᬫᬲᬦ᭄᭞ ᬩᭂᬃᬓᬢ᭄ ᬭᭂᬓᬦ᭄ ᬭᭂᬓᬦ᭄ ᬲᭂᬫᬸᬅ ᬲᬫ᭄ᬧᬇ ᬲᬅᬢ᭄ ᬇᬦᬶ ᬢᬸᬕᬲ᭄ ᬢᬸᬕᬲ᭄ ᬓᭂᬳᬸᬫᬲᬦ᭄ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄ ᬩᬶᬲ ᬩᭂᬃᬚᬮᬦ᭄ ᬤᭂᬗᬦ᭄ ᬩᬇᬓ᭄" ᬓᬢ ᬓᬲᬶ ᬳᬸᬫᬲ᭄ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄ ᬲᬅᬢ᭄ ᬫᭂᬦ᭄ᬚᬤᬶ ᬧᭂᬃᬯᬶᬭ ᬧᭂᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄   ᬅᬧᭂᬮ᭄ ᬧᬕᬶ ᬅᬂᬕᭀᬢ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄ ᬧᬤ ᬳᬭᬶ ᬚᬸᬫᬢ᭄ ᬢᬂᬕᬮ᭄ ᭘ ᬚᬸᬮᬶ ᭒᭐᭒᭒᭞ ᬧᬸᬮᬸᬮ᭄ ᭐᭘ ᭓᭐ ᬯᬶᬢ ᬤᬶ ᬮᬧᬗᬦ᭄ ᬅᬧᭂᬮ᭄ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄᭟ ᬅᬧᭂᬮ᭄ ᬧᬕᬶ ᬤᬶᬳᬤᬶᬭᬶ ᬑᬮᭂᬄ ᬧᭂᬚᬩᬢ᭄ ᬳᬸᬢᬫ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄ ᬤᬦ᭄ ᬧᭂᬃᬯᬶᬭ ᬲᭂᬃᬢ ᬤᬶᬇᬓᬸᬢᬶ ᬑᬮᭂᬄ ᬩ᭄ᬭᬶᬕᬤᬶᬃ ᬤᬦ᭄ ᬧ᭄ᬦ᭄ᬲ᭄ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄᭟


ᬲᭂᬇᬚᬶᬦ᭄ ᬓᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄ ᬅᬓ᭄ᬩ᭄ᬧ᭄ ᬭᬦᭂᬧ᬴᭄ᬮᬶ ᬤᬶᬅᬦ᭄ ᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ ᬲ᭄᭟ᬇ᭟ᬓ᭄᭟᭞ ᬫ᭄᭟ᬳ᭄᭟᭞ ᬓᬲᬶ ᬳᬸᬫᬲ᭄ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄ ᬇᬧ᭄ᬢᬸ ᬇ ᬜᭀᬫᬦ᭄ ᬲᬸᬩᬕᬶᬅ᭞ ᬲ᭄᭟ᬲᭀᬲ᭄ ᬫᭂᬜᬫ᭄ᬧᬇᬓᬦ᭄ ᬮᭂᬩᬶᬄ ᬮᬦ᭄ᬚᬸᬢ᭄ "ᬤᬸᬓᬸᬗᬦ᭄ ᬤᬭᬶ ᬲᭂᬫᬸᬅ ᬅᬂᬕᭀᬢ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄ ᬅᬕᬃ ᬢᭂᬢᬧ᭄ ᬤᬶᬧᭂᬃᬢᬳᬦ᭄ᬓᬦ᭄ ᬩᬄᬓᬦ᭄ ᬤᬶᬢᬶᬂᬓᬢ᭄ᬓᬦ᭄ ᬳᬸᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ ᬢᬸᬕᬲ᭄ ᬓᭂᬳᬸᬫᬲᬦ᭄ ᬬᬂ ᬲᬮᬄ ᬲᬢᬸᬜ ᬅᬤᬮᬄ ᬫᭂᬦ᭄ᬘᬶᬧ᭄ᬢᬓᬦ᭄ ᬲᬶᬢᬸᬅᬲᬶ ᬓᬫ᭄ᬢᬶᬩ᭄ᬫᬲ᭄ ᬫᭂᬮᬮᬸᬇ ᬫᭂᬤᬶᬅ ᬲᭀᬲᬶᬅᬮ᭄᭟ ᬦᬫᬸᬦ᭄ ᬓᬫᬶ ᬫᭂᬗᬶᬗᬢ᭄ᬓᬦ᭄ ᬓᭂᬧᬤ ᬲᭂᬮᬸᬭᬸᬄ ᬧᭂᬃᬲᭀᬦᬶᬮ᭄ ᬅᬕᬃ ᬤᬮᬫ᭄ ᬩᭂᬃᬫᭂᬤᬶᬅ ᬲᭀᬲᬶᬅᬮ᭄ ᬢᭂᬢᬧ᭄ ᬩᬶᬚᬓ᭄ᬲᬦ᭟ ᬢᬶᬤᬓ᭄ ᬫᭂᬦ᭄ᬲ᭄ᬳᬭᭂ ᬩᭂᬭᬶᬢ ᭞ ᬯ᬴ᬶᬤᭂᬑ ᬤᬦ᭄ ᬧ᭄ᬳᭀᬢᭀ ᬬᬂ ᬢᬶᬤᬓ᭄ ᬚᭂᬮᬲ᭄ ᬲᭂᬃᬢ ᬩᭂᬭᬶᬢ ᬬᬂ ᬩᭂᬮᬸᬫ᭄ ᬢᭂᬦ᭄ᬢᬸ ᬓᭂᬩᭂᬦᬭᬦ᭄ᬜ᭟ ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬭᬶ ᬚᬗᬦ᭄ ᬲᬫ᭄ᬧᬇ ᬫᭂᬮᬓᬸᬓᬦ᭄ ᬧᭂᬮᬂᬕᬭᬦ᭄ ᬢᭂᬃᬳᬤᬧ᭄ ᬧᭂᬭᬢᬸᬭᬦ᭄ ᬧᭂᬭᬸᬦ᭄ᬤᬂ ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬗᬦ᭄ ᬬᬂ ᬩᭂᬃᬮᬓᬸ ᬤᬮᬫ᭄ ᬳᬮ᭄ ᬇᬦᬶ ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬂ ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬂ ᬇᬢᭂ᭟  ᬓᬮᬳᬸ ᬫᭂᬦᭂᬫᬸᬓᬦ᭄ ᬳᬮ᭄ ᬳᬮ᭄ ᬬᬂ ᬩᭂᬃᬲᬶᬧ᬴ᬢ᭄ ᬫᭂᬂᬕᬂᬕᬸ ᬲ᭄ᬢᬩᬶᬮᬶᬢᬲ᭄ ᬓᬫ᭄ᬢᬶᬩ᭄ᬫᬲ᭄ ᬤᬶ ᬤᬸᬦᬶᬅ ᬫᬬ ᬅᬕᬃ ᬫᭂᬮᬧᭀᬃᬓᬦ᭄ ᬓᭂᬧᬤ ᬧᬶᬫ᭄ᬧᬶᬦᬦ᭄᭟" ᬢᭂᬕᬲ᭄ ᬓᬲᬶ ᬳᬸᬫᬲ᭄ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄᭟


"ᬓᭂᬧᬤ ᬭᭂᬓᬦ᭄ ᬭᭂᬓᬦ᭄ ᬅᬂᬕᭀᬢ ᬬᬂ ᬫᬲᬶᬄ ᬫᬸᬤ ᬤᬶᬳᬭᬧ᭄ᬓᬦ᭄ ᬳᬸᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ ᬢᭂᬭᬸᬲ᭄ ᬩᭂᬮᬚᬃ᭞ ᬩᭂᬃᬢᬸᬕᬲ᭄ᬮᬄ ᬤᭂᬗᬦ᭄ ᬩᬇᬓ᭄᭞ ᬘᬶᬦ᭄ᬢᬇᬮᬄ ᬢᬸᬕᬲ᭄ ᬤᬶᬫᬦ ᬓᬶᬢ ᬤᬶᬢᬸᬕᬲ᭄ᬓᬦ᭄᭞ ᬲᭂᬳᬶᬂᬕ ᬓᭂᬩᭂᬃᬳᬲᬶᬮᬦ᭄ ᬢᬸᬕᬲ᭄ ᬤᬧᬢ᭄ ᬓᬶᬢ ᬭᬇᬄ ᬫᬓ᭄ᬲᬶᬫᬮ᭄᭟ ᬢᭂᬢᬧ᭄ᬮᬄ ᬚᬸᬦ᭄ᬚᬸᬂ ᬢᬶᬂᬕᬶ ᬤᬶᬲᬶᬧ᭄ᬮᬶᬦ᭄ ᬤᬮᬫ᭄ ᬩᭂᬃᬢᬸᬕᬲ᭄᭞ ᬓᬭᭂᬦ ᬤᬶᬲᬶᬧ᭄ᬮᬶᬦ᭄ ᬅᬤᬮᬄ ᬫᭂᬭᬸᬧᬓᬦ᭄ ᬓᬸᬦ᭄ᬘᬶ ᬲᬸᬓ᭄ᬲᭂᬲ᭄᭟ ᬢ᭄ᬳᭂ ᬓᭂᬬ᭄ ᬑᬧ᬴᭄ ᬲᬸᬘ᭄ᬘᭂᬲ᭄ᬲ᭄ ᬇᬲ᭄ ᬤᬶᬲ᭄ᬘᬶᬧ᭄ᬮᬶᬦᭂ" ᬢᬸᬢᬸᬧ᭄ ᬇᬧ᭄ᬢᬸ ᬇ ᬜᭀᬫᬦ᭄ ᬲᬸᬩᬕᬶᬅ᭞ ᬲ᭄᭟ᬲᭀᬲ᭄᭟ (ᬚᬸᬫᬢ᭄ ᭘/᭗/᭒᭐᭒᭒)


ᬳᬸᬫᬲ᭄ ᬧᭀᬮ᭄ᬭᭂᬲ᭄ ᬢᬩᬦᬦ᭄ 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama